Privacy verklaring van Belgium Model Agency

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BMA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of Global Data Protection Regulation (GDPR)

Dit brengt met zich mee dat:

  • uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelstellingen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Indien u na het lezen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover kan dit via onderstaand mailadres:

info@belgiummodelagency.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door BMA beheerd en verwerkt met het doel u te presenteren via fotomateriaal aan opdrachtgevers.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u beheren en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en foto
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
  • Uiterlijke kenmerken zoals kleur haar, kleur ogen etc.
  • Eventuele hobby’s

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wordt gebruikt om u te promoten via onze website. Echter u mail of telefoon – en adresgegevens worden door ons nooit vrijgegeven zonder uw toestemming.

Bewaartermijn

BMA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

BMA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • We zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen via ons mailadres info@belgiummodelagency.be

Wijziging privacy verklaring

BMA kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De historiek wordt bijgehouden.