Deze algemene voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de website BMA, de “website” zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, op alle pakketten die door BMA worden aangeboden en op alle overeenkomsten die BMA aangaat voor het gebruik van de website.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. BMA raadt iedereen die gebruik maakt van de website aan, deze algemene voorwaarden vooraf te lezen. BMA kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Bescherming van uw privacy
In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Minderjarigen
De betaalde pakketten zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden. Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een profiel plaatsen op de website waaronder e-mailadressen en telefoonnummers te verzamelen. Op de databank met profielen rust het databankrecht van BMA. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van deze databank met profielen op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met profielen herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar profielen op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van BMA is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan. Tenzij daarvoor toestemming heeft gegeven bijvoorbeeld in het geval van API partners, is het niet toegestaan om profielen op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Mijn pagina’ knop. Het is niet toegestaan om profielen namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij BMA daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Misbruik van de website en de gevolgen hiervan
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door BMA. Voor het melden van illegale-profielen, beledigende inhoud of andere problemen verzoeken wij u contact op te nemen met BMA. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het privacy beleid, dan kunnen wij indien wij daartoe aanleiding zien om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. BMA kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort. BMA mag de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de pakketten van BMA of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. Denk bijvoorbeeld aan een schorsing van het account van de betreffende gebruiker. BMA mag een of meerdere profielen van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag. BMA mag in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is mag BMA binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze aangeboden pakketten altijd zullen voldoen aan u verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan mag worden verkregen. Tevens kunnen wij geen opdrachten garanderen, na het aanmaken van een profiel!

Beperking aansprakelijkheid BMA
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door

  • a) Gebruik van onze aangeboden pakketten van BMA.
  • b) Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan.
  • c) Onjuiste informatie op de website

Wijzigingen van de pakketten en de website
BMA mag de website of delen daarvan ten alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij ten alle tijden onze pakketten wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Klachtenregeling
Klachten over de werkwijze kunt u indienen door middel een aan ons gerichte email. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de werkwijze heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Regels voor het plaatsen van profielen
BMA is een on-line platform waar een model een profiel kan plaatsen en een potentiele opdrachtgever deze profielen kan bekijken. BMA is geen partij bij de overeenkomst die tussen het model en een potentiele opdrachtgever tot stand komt. Modellen en potentiële opdrachtgevers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Algemene regels voor het plaatsen van een profiel op de website
Een profiel die door een model op de website wordt geplaatst, dient aan onderstaande algemene regels te voldoen. Teksten van profielen mogen alleen in het Nederlands zijn ingevuld. 

Advertentie inhoud die niet is toegestaan.
Het profiel mag niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. Een profiel mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Een profiel mag geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Het is niet toegestaan om foto’s bij een profiel te plaatsen die geen betrekking hebben op het profiel.

Illegale diensten
Het is niet toegestaan diensten aan te bieden die illegaal zijn. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal is. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden. Inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij. 

Het plaatsen van een profiel
Een model plaatst zijn of haar profiel via de link ‘Mijn pagina’ op de website. Voordat een model een profiel kan plaatsen dient hij of zij eerst in te loggen. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van profielen.
Het fotomateriaal dat door het model is geplaatst mag door BMA voor promotionele activiteiten worden gebruikt zoals  Instagram, Facebook e.d.

Totstandkoming profiel-overeenkomst tussen BMA en model.
Nadat het model heeft ingelogd, kan hij of zij via de link ‘Mijn pagina’ een profiel aanmaken. Tijdens het aanmaken van het profiel kan het model onder de knop ‘Voorbeeldweergave’ een voorbeeld van zijn profiel zien. Het talent mag zijn of haar profiel naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘opslaan’ worden geklikt. Hiermee komt de profiel-overeenkomst tussen kindermodel en het model tot stand.

Periode dat een profiel op de website blijft staan.
Profielen blijven 1 jaar op de website staan

Ontbindingsrecht
Op het plaatsen van een profiel kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een profiel direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra BMA de profiel-overeenkomst is nagekomen.

Indien het in dit hoofdstuk bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op het door u geplaatste profiel dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan BMA een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door BMA geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen periode.

Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal BMA de prijs van het door u gekozen pakket, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

Betaalde profielen.
Bij het kiezen van een bepaald profiel wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van het profiel. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is BMA gerechtigd om de geplaatste profiel te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is kindermodel tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval het betreffende talent na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is BMA gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van BMA voor het betreffende profiel te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van het model komen. BMA kan onderdelen van de Website ten alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze pakketten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

Omzetbelasting
BMA brengt 21% Belgische omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen op alle pakketten van BMA tenzij anders wordt vermeldt op de website.

Bescherming van uw privacy
In ons privacy beleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt. Deze algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen BMA en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle pakketten van BMA en de algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.